Chào mừng! Bạn đang đăng ký tham gia lớp học ứng tác cơ bản dành cho sinh viên
Lớp học diễn ra vào các chiều thứ 3, 5 và 7 từ ngày 02/01/2018
Đăng ký
 
Họ và tên? *

 
Số điện thoại? *

 
Bạn hiểu rõ là giá của khóa học là 800.000 Đồng? *

     
 
Chúng tôi sẽ gửi email thông báo đến bạn về lịch của lớp khi chúng tôi nhận đủ số lượng học sinh đăng ký. Cám ơn bạn đã tham gia lớp học.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform